IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกำกับธรรมาภิบาลข้อมูล ทส. ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

  • 21 มี.ค. 2565
  • 147

          วันที่ 21 มีนาคม 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กสท.) เป็นผู้แทนกรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกำกับธรรมาภิบาลข้อมูล ทส. ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. และนายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ณ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          ในการประชุมมีการพิจารณาโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยมีโครงการของกรม ทช. 4 โครงการ ประกอบด้วย
          1. โครงการจ้างจัดทำเว็บเพจและฐานข้อมูลการพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก ที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง (สวพ.)
          2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2565 (กจช.)
          3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพห้องประชุมระบบไร้สาย (e-Smart Meeting) (สลก.)
          4. โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และนำเข้าข้อมูลเอกสาร (สลก.)

          ผลการพิจารณา ที่ประชุมมีมติให้โครงการของกรม ทช รวม 4 โครงการ ผ่านการพิจารณาแ แบบมีเงื่อนไข โดยให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขอให้ สวพ. สลก. และ กจช. ประสาน กสท. (คุณอนุวัฒน์) เพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในวันนี้ด้วยนะครับ