IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และกำกับธรรมาภิบาลข้อมูล ทส. ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

  • 23 มี.ค. 2565
  • 123

          วันที่ 23 มีนาคม 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กสท.) เป็นผู้แทนกรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และกำกับธรรมาภิบาลข้อมูล ทส. ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. และนายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ณ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          ในการประชุมมีการพิจารณาโครงการเร่งด่วน งบประมาณปี 2566 จำนวน 1 โครงการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คือ โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และนำเข้าข้อมูลเอกสาร (สลก.) ผลการพิจารณา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการของกรม ทช.