IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

กสท. ตรวจรับ-ส่งมอบ ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ให้แก่สำนักงานเลขานุการกรม

  • 21 เม.ย. 2565
  • 539

          ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ให้สำนักงานเลขานุการกรม เพื่อพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวม 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องประชุมระบบไร้สาย (e-Smart Meeting) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบให้กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยตรวจรับระบบงานฯ นั้น

          บัดนี้ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ ได้ตรวจรับการพัฒนาระบบงานและเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) URL : https://edocument.dmcr.go.th/ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้ส่งมอบระบบให้แก่หน่วยงานหลักคือ สำนักงานเลขานุการกรม เพื่อบริหารจัดการระบบงานดังกล่าวต่อไป