IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

แนะนำการใช้งาน ระบบรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน (e-Daily Report)

  • 20 มิ.ย. 2565
  • 620

แนะนำการใช้งานระบบรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน (e-Daily Report)