IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  • 08 ก.ค. 2565
  • 50

          วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายอนุพงศ์ วีระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายปิยพงศ์ ลักษณะปิยะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางระบบดิจิทัล จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

          เนื่องด้วยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาระบบตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงาน (e- Service) และเพื่อยกระดับงานบริการด้านการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปสู่การให้บริการแบบออนไลน์ เพื่อลดภาระการเดินทางมาติดต่อราชการของประชาชนหรือผู้รับบริการ ให้สามารถยื่นคำขอ การแจ้ง และการออกใบอนุญาต/เอกสารทางราชการได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการอนุมัติผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน