IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับพื้นฐาน จัดโดย NCSA.

  • 27 ก.ค. 2565
  • 69

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับพื้นฐาน (THNCA Cyber Acaderny Day : Cybersecurity Workforce Community Networking) ครั้งที่ 3 หัวข้อ Risk Management for Critical Services and Cll Protection จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA.) ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้ดำเนินการโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระยะที่ 1 (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรของด้านไซเบอร์ของประเทศ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure: CI) ทั้งภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 จัดให้มีกิจกรรมสร้างเครื่อข่ายด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์สำหรับระดับพื้นฐาน จำนวน 250 คน เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ และประสบการณ์ต่าง ๆ ด้านไซเบอร์ในองค์กร พร้อมสาธิตวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในองค์กร