IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ต้อนรับคณะ อบจ.เชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • 08 ส.ค. 2565
  • 37

          วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) พร้อมด้วยนางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ (สลก.) รับมอบจากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.เชียงใหม่)  ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีการหารือเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่นำระบบสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรีพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (DMCR BigData) ระบบงานต่าง (Web Application) ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)  ระบบห้องประชุมไร้สาย (e-Smart Meeting) และการบริการและเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรม องค์ความรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่ กรม ทช. โดยกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ (กสท.)  ได้พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง