IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. - กตน. ประชุมสรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงานของกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ประจำปี 2565

  • 11 ส.ค. 2565
  • 178

          วันที่ 11 สิงหาคม 2565  กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) พร้อมด้วยกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) ประชุมสรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงานของกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ประจำปี 2565 โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีนางสาวอัญชนา ศรีคะชา ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.)  ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. ได้ชี้แจงรายละเอียดตามหัวข้อที่ได้รับมา พร้อมมอบเอกสารหลักฐานการดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ทช. (กตน.) และรับฟังคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ต่อไป. 

          ประเด็นในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ประจำปี 2565 มีดังนี้
          1) แนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
          2) แผนฉุกเฉิน/แผนสำรอง
          3) ข้อปฏิบัติในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
          4) คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
          5) รายงานปัญหาที่พบจากระบบข้อมูลระบบสารสนเทศฯ