IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. สัมมนาเชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศ “Thai GIS Conference ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565 (TUC2022)”

  • 18 ส.ค. 2565
  • 87

          วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายกฤช โพธิ์ประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศ “Thai GIS Conference ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565 (TUC2022)” ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น (Asawin Grand Convention Hotel) กรุงเทพมหานคร

          เนื่องด้วย บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ArcGIS ในประเทศไทย กัมพูชา และลาว จาก Environmental System Research Intitute, (Esri,Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาพร้อมให้บริการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือ Geographic Information System: GIS ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศ Thai GIS User Conference (TUC) เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชั่นด้าน GIS ที่ทันสมัย ครอบคลุมการทำงานทุกรูปแบบและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งฟังก์ชั่นใหม่ๆ การปรับรูปแบบการใช้งาน ArcGIS ให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ได้ใช้งานระบบ ArcGIS สำหรับการทำงานอยู่เดิมแล้ว ทำให้เข้าใจการใช้งานที่มากขึ้นทั้งด้านการแสงผลและการนำเข้าได้ง่ายขึ้น ด้วยอย่างเช่นระบบ ArcGIS Living atlas ที่เป็นระบบที่ให้บริการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศโดยใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์ สามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ร่วมกับข้อมูลที่ระบบ ArcGIS มีอยู่หรือจากข้อมูลหน่วยงานอื่นเชื่อมโยงและใช้งานร่วมกันแบบ Online ได้ ซึ่งการให้บริการระบบ ArcGIS มีรายการที่เพิ่มขึ้นกว่า 10,000 รายการ แต่บางรายการของระบบอาจมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไป