IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2565 พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา กสท.

  • 26 ส.ค. 2565
  • 184

          วันที่ 26 สิงหาคม 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2565 พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา กสท. โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้
1. ขอขอบคุณน้องๆ กองสารสนเทศฯ (กสท.)  ทุกคนที่ช่วยกันดำเนินงานโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และเบิกจ่ายสำเร็จตามเป้าหมาย
2. ให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมเรื่องเครื่องแบบ ทั้งกากี และชุดกรมสีฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565
3. เรื่องพอร์ตแลน - ไวไฟ ตอนนี้ทาง กสท. เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และมีงบประมาณอย่างจำกัด ถ้าหน่วยงานไหนขอเปิดใช้งานพอร์ตแลน - ไวไฟ จะต้องออกค่าใช้จ่ายเองในส่วนนี้เอง
4. ปี 2565 จะดำเนินการสำรวจตรวจสอบการใช้งานพอร์ตแลน ตั้งแต่ ชั้น 5 - 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ส่วนกลาง)
5. การจัดทำข้อเสนอโครงการ สำหรับโครงการเร่งด่วนให้เสนอ อทช. เพื่อมอบหมายให้ กสท. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง