IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมพิธีวางกระดูกงู เรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 29 ส.ค. 2565
  • 60

          วันที่ 27 สิงหาคม 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ (กสท.)  โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายอนุพงศ์ วีระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีวางกระดูกงู เรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 807 โดยมีอธิบดีโสภณ ทองดี เป็นประธาน ในการนีมีรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรม ทช. และบริษัท ซีเครสท์ มารีน จำกัด เข้าร่วมในพิธี ณ อู่ต่อเรือ บริษัท ซีเครสท์ มารีน จำกัด ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

          ทั้งนี้ กรม ทช. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณต่อเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 807 เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้กับชุมชนชายฝั่งทะเลและตามเกาะต่างๆ รวมทั้งภารกิจการตรวจสอบและควบคุมป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย โดยภายในเรือจะมีเครื่องมือสนับสนุนนักประดาน้ำ การฝึกดำน้ำ อุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับนักประดาน้ำ เพื่องานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรใต้ทะเล ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี พ.ศ. 2567