IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2558 ศสท.จัดฝึกอบรมการบริหารจัดการเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน ทช.

  • 29 มิ.ย. 2558
  • 533

 วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดฝึกอบรมการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กองแผนงาน

ด้วยกลุ่มตรวจสอบภายในมีความจำเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อให้เป็นปัจจุบัน แต่ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าว ทางศูนย์สารสนเทศฯ จึงได้มอบหมายให้ นายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ และนายณัฐพล บุญยืน เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศฯ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการบริหารจัดการเว็บไซต์ ให้แก่บุคคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน ทช. ในครั้งนี้.