IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรม ทช. ผ่านความเห็นชอบแล้ว

  • 19 ก.ย. 2565
  • 522

         ตามที่ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศฉบับใหม่ (ฉบับที่ 4) ปรับปรุงตามเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามากขึ้นในปัจจุบัน และเพื่อให้แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564 เป็นไปตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมาย จึงได้ส่งแนวนโยบายฯ ให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) พิจารณาตามหนังสือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ทส 0418/2982 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 และ สพธอ. แจ้งตอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้กรมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และให้ส่งผลการดำเนินการกลับไปพิจารณาอีกครั้ง เพื่อประกาศผลบนเว็บไซต์ของ สพธอ. ต่อไป

        ต่อมา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้มีหนังสือที่ ดศ(สพธอ.)511/519 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 แจ้งผลการพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในลำดับที่ 182 

       รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565