IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง (GISTDA.)

  • 19 ก.ย. 2565
  • 76

​          วันที่ 19 กันยายน 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายกฤช โพธิ์ประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายธีรวัฒน์ ธาราวัชรศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) กรุงเทพมหานคร
          ด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อให้เป็นไปตามความร่วมมือในการดำเนินโครงการระหว่างกรม ทช. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยเนื้อหาการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่มีการใช้งานระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น (1) เส้นชายฝั่งทะเล Shorline ที่พัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2561 (2) 
เส้นเฝ้าระวังชายฝั่ง CM.Line รวมทั้งการใช้งานข้อมูลเกี่ยวกับเวบไซต์ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย (3) การนำเสนอ Application (TCS) ส่วน Front-end และส่วน Back-end (4) ทดสอบการใช้งานระบบรวมถึงการเรียนรู้การให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ผ่าน GeoServer