IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวของประเทศ (GISTDA.)

  • 26 ก.ย. 2565
  • 59

          วันที่ 26 กันยายน 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายธีรวัฒน์ ธาราวัชรศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวของประเทศ จัดโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA.) ณ ตึก Gistda Academy สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศ (บางเขน) กรุงเทพมหานคร
          ด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยแนวคิดการประเมินพื้นที่สีเขียวและคุณค่าของระบบนิเวศเชิงพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำระบบบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวของประเทศไปขยายผลและใช้งานได้จริงในระดับพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนการป้องกัน ควบคุม บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเนื้อหาการอบรมระบบบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวของประเทศ ดังนี้ (1) วิธีการใช้งานระบบ (2) การจัดการชั้นข้อมูล WMS ของหน่วยงานที่นำมาเผยแพร่ในระบบ (3) สถิติการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียว (4) การวิเคราะห์ภาพดาวเทียมหลายช่วงเวลา