IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา กสท.

  • 26 ก.ย. 2565
  • 163

          วันที่ 26 กันยายน 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา กสท. โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้
1. สำรวจตรวจสอบการใช้งานพอร์ตแลน ตั้งแต่ ชั้น 5 - 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ส่วนกลาง)
2. ออกหนังสือเวียน เพื่อเรียนเชิญหน่วยงานในสังกัด (ส่วนกลาง) ติดตั้งโปรแกรม Kaspersky Anti-Virus ซึ่งทาง กสท. เป็นผู้สนับสนุนการติดตั้ง 
3. วางแผนการดำเนินการอัพเดต windows ให้กับหน่วยงานในสังกัด (ส่วนกลาง)