IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคคลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (สกมช.)

  • 28 ก.ย. 2565
  • 50

          วันที่ 28 กันยายน 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายธีรวัฒน์ ธาราวัชรศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคคลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) ระยะที่ 1 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ณ ห้องประชุม จูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้มีกำหนดจัดกิจกรรมแถลงข่าวความก้าวหน้าโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคคลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) ระยะที่ 1 ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลสำเร็จจากการดำเนินการโครงการ และประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการต่อสาธารณะ สื่อมวลชน และผู้บริหาร ให้ทราบถึงเป้าประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระยะเร่งด่วน สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้สามารถสอบและรับใบประกาศนียบัตรสากล รวมทั้งมีระบบ หลักสูตรและการเรียนการสอน ในการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ