IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการอีกก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยระบบ e-Document (สำนักงาน ป.ย.ป.)

  • 30 ก.ย. 2565
  • 234

          วันที่ 30 กันยายน 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. พร้อมด้วยนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการอีกก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยระบบ e-Document  จัดโดย สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร
          ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการแนวทางการขับเคลื่อนการใช้ ระบบ e-Document ผ่าน e-Service Catalog และมีบัญชาให้สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกันขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ในหน่วยงานราชการให้ได้ผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างเร่งด่วน ในการนี้มีปาฐกถาพิเศษ โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ e-Document ระหว่าง สำนักงาน ป.ย.ป. กับหน่วยงานร่วมดำเนินการข้างต้น และร่วมรับฟังการแนะนำและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานระบบ e-Document ด้วย