IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กิจกรรม 5 ส. ศูนย์สารสนเทศฯ ทช. 2558

  • 04 ก.ค. 2558
  • 870

 วันที่ 4-5 กรกฏาคม 2558 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำบุคคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม 5 ส. ในศูนย์สารสนเทศฯ ชั้น 8 กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ทั้งนี กิจกรรม 5 ส จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ ทำให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อหน่วยงาน นอกจากนั้นกิจกรรม 5 ส จะเป็นพื้นฐานในการนำวิธีการบริหารใหม่ๆ เข้ามาใช้ในอนาคตต่อไป