IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2558 ศสท.จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบจองห้องประชุมออนไลน์

  • 06 ก.ค. 2558
  • 640

 วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการใช้งานระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ให้กับบุคคลากรในหน่วยงาน ทช.(ส่วนกลาง)
ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้บุคคลกรในหน่วยงานเรียนรู้ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ และสามารถใช้งานร่วมกันในระดับกรมฯได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ.