IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา

  • 02 พ.ย. 2565
  • 200

          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา กสท. โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้ โครงการที่จะดำเนินการ ประจำปี 2566 ของ กสท. จำนวน 15 โครงการ ได้แก่
          1. โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
          2. โครงการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล
          3. โครงการบำรุงรักษา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
          4. โครงการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์
          5. กิจกรรมสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูล เกาะ-หาด ในน่านน้ำไทย
          6. โครงการระบบเชื่อมโยงและนำเข้าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-Doc เฟส 2
          7. โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี
          8. โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลจากภาพดาวเทียม GISTDA
          9. โครงการ
โมบายแอพพลิเคชั่น พิทักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ชายฝั่ง เกาะ
          10. โครงการโมบายแอพพลิเคชั่น แจ้งเตือนแมงกะพรุน & Rip Currents
          11. โครงการโมบายแอพพลิเคชั่น Marine Map (ตัวชี้วัด ปี 2566)
          12. โครงการ Open Data (ตัวชี้วัด ปี 2566)
          13. โครงการระบบติดตามเรื่องร้องเรียนแบบรวมศูนย์ Single Window
          14. โครงการระบบลาดตระเวณ Smart 
Patrol (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)
          15. โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ One Marine Chart (ศรชล.)

          การมอบหมายงาน
- คุณอนุวัฒน์ สรุปผลการตรวจสอบ Port Lan และการติดตั้ง Anti Virus หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ส่วนกลาง)
- คุณศศิชา  ดูแลรับผิดชอบ ระบบรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน (e-Daily Report)
- คุณณัฐสิทธิ์ และคุณธีรวัฒน์ ดูแลรับผิดชอบ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และห้อง Data Center