IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ประชุมหารือและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เฟส 2

  • 09 พ.ย. 2565
  • 337

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ประชุมหารือและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)  เฟส 2 โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่จากกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ (กสท.) พร้อมด้วยบริษัทที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุม ณ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ (e-Document) เฟส2 และผลงานที่กรมจะได้ รวมไปถึงข้อหารือในการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง