IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา กสท.

  • 09 พ.ย. 2565
  • 341

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา กสท. โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้
          1. ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง แต่เนื่องจากมีพื้นที่ใช้งานเป็นจำนวนมาก ทำให้สามารถจัดเก็บเอกสารอย่างอื่นได้ และเริ่มใช้งาน ในปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป
          2. เร่งรัดดำเนินการจ้างที่ปรึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

          การมอบหมายงาน
          1. นายอนุพงศ์ วีระกูล และนางสาวเพชรจิรา อินรัสพงษ์ เป็นผู้ใช้งาน (User) ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.)
          2. นายปิยพงศ์ ลักษณะปิยะ เป็นผู้ดูแลระบบ (Administrator) ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ร่วมกับส่วนพัสดุ กรม ทช.