IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมประชุมปซักซ้อมการปฏิบัติงาน พร้อมรับมอบนโยบายชี้แจงแนวทางการดำเนินงานภารกิจด้านการป้องกันและปราบปราม (ศปพ.ทช.)

  • 09 พ.ย. 2565
  • 327

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565  กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมปซักซ้อมการปฏิบัติงาน พร้อมรับมอบนโยบายชี้แจงแนวทางการดำเนินงานภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ศปพ.ทช.) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Video Conference โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการ ในการนี้มีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายนิพนธ์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำ ศรชล. นายไพรัตน์ สุทธิพล ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปราม ตลอดจนผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมฯ จากส่วนกลาง และผู้บริหาร ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ 1 - 10 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.

          ทั้งนี้ อธิบดี ทช. ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขึ้นเป็นการภายใน เพื่อกำหนดกรอบภารกิจหลัก เพื่อป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ได้อย่างทันท่วงที และยึดคืนพื้นที่จากผู้บุกรุกครอบครอง พัฒนาระบบการตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเป็นเอกภาพในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินคดีด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ถึงที่สุดโดยเร็วปฏิบัติการร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหา การทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) อีกทั้งช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติและการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกอบด้วยกลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กองป้องกันและปราบปราม โดยแบ่งงานภายในเป็น 4 ส่วน และ 10 หน่วยงานปฏิบัติพิเศษภายใต้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 – 10 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป