IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมประชุมติดตามงานการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่น ระบบปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 10 พ.ย. 2565
  • 191

          วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. พร้อมด้วยนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามงานการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่น ระบบปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน (กปล.) และกองปราบปรามฯ (กปป.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) GISTDA ชั้น 6 อาคารศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ โดยยังอยู่ในระหว่างการจัดทำ TOR เพื่อว่างจ้างพัฒนาระบบ โดยระบบดังกล่าว จะสามารถตรวจสอบและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ที่ถูกบุกรุกจากภาพดาวเทียม ทั้งป่าชายเลน ชายฝั่ง และพื้นที่เกาะ ตั้งแต่ พ.ศ. 2557  พร้อมแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบภาคสนาม และเร่งแก้ไขการบุกรุกพื้นที่ก่อนที่จะมีการขยายพื้นที่บุกรุกในอนาคต