IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมสัมมนาและเยี่ยมชมนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล (สดช.)

  • 28 พ.ย. 2565
  • 252

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนางสาวศศิชา มณีฉาย และนายธีรวัฒน์ ธาราวัชรศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมสัมมนาและเยี่ยมชมนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระหว่างวันที่  28-29 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีกำหนดจัดงานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ภารกิจ และผลดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมทั้ง กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนาประเทศก้าวสู่ Thailand 4.0