IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมประชุม "สถิติทางการเพื่อการพัฒนาประเทศ" จัดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

  • 02 ธ.ค. 2565
  • 230

          วันที่ 2 ธันวาคม 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุม "สถิติทางการเพื่อการพัฒนาประเทศ" จัดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของข้อมูลในยุคดิจิทัล” ซึ่งแสดงถึงความสำคัญของข้อมูลที่ปัจจุบันจะทวีความสำคัญมากขึ้น โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service: GDCC) ที่จะเป็น Platform กลางสำหรับให้บริการข้อมูล

          สำหรับวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดประชุมในครั้งนี้ คือ การจัดทำสถิติทางการให้เป็นไปตามแผนกำหนดความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 และส่งเสริมการจัดทำชุดข้อมูลสถิติทางการบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog: GD Catalog) นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากประธานอนุกรรมการสถิติ 3 คณะ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “สถิติทางการสำคัญอย่างไรใครใช้ประโยชน์” ซึ่งประกอบด้วย ดร.สมชัย จิตสุชน (ด้านสังคม) ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา (ด้านเศรษฐกิจ) และดร.วิจารย์ สิมาฉายา (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ร่วมสะท้อนมุมมองจากการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ในการคัดเลือกสถิติทางการ (Official Statistics: OS) ที่มีความสำคัญต่อการนำเสนอสถานการณ์ของประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงของประเทศที่มีความน่าเชื่อถือในการจัดทำนโยบาย แผนงาน ติดตาม ประเมินผล และตัดสินใจในการกำหนดทิศทางของการพัฒนาประเทศ โดยใช้แนวคิด Demand-Driven ผ่านกระบวนการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับนโยบาย และระดับพื้นที่

          ในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทำระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog: GD Catalog) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปัจจุบันมีชุดข้อมูลเผยแพร่บนระบบ จำนวน 24 ชุดข้อมูล อาทิเช่น ข้อมูลปะการัง หญ้าทะเล ป่าชายเลน เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้แจ้งความต้องการเกี่ยวกับข้อมูลดัชนีคุณภาพมหาสมุทร สำหรับการพิจารณาเผยแพร่ เพื่อเป็นสถิติทางการของประเทศ โดยภายหลังการประชุมจะมีหนังสือถึงผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป