IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

พร้อมใช้งานแล้ว WorkD ระบบอีเมล ทช. โฉมใหม่

  • 08 ธ.ค. 2565
  • 1236

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เริ่มใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ mail.go.th ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยมอบหมายให้กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ เป็นผู้ดูแลระบบ (admin) ปัจจุบันมีผู้ใช้งาน 738 บัญชี และในปี พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (Mail go Thai) เป็นระบบเวิร์กดี workD กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ จึงได้เข้าร่วมเตรียมความพร้อมในการยกระดับการใช้งานระบบ เพื่อเปลี่ยนผ่านจากระบบเดิมไปสู่การให้บริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (workD Platform) โดยมีแนวทางในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใหม่ ดังนี้

          1. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้ยุติการให้บริการรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ Mail go Thai ของทุกหน่วยงานในประเทศ รวมทั้งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง @dmcr.mail.go.th ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2565 โดยผู้ใช้งานทั้งหมดจะต้องเปลี่ยนไปใช้งานบริการรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเวิร์กดี workD : Communication Platform (workD) แทน ผ่านเว็บไซต์ https://workd.go.th

          2. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้โอนย้ายข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากระบบเดิมไปสู่ระบบ เวิร์กดี workD ให้โดยอัติโนมัติ โดยพิจารณาจากบัญชีผู้ใช้งานที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับแรก ซึ่งจะมีผลทำให้บัญชีผู้ใช้งานของกรม ได้รับการโอนย้ายโดยอัตโนมัติเพียงบางส่วนเท่านั้น (จากการตรวจสอบพบว่ามี 109 บัญชี หรือประมาณร้อยละ 15 ของบัญชีทั้งหมด) สำหรับบัญชีที่ไม่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง จะยังไม่ได้โอนย้ายมายังระบบใหม่ในช่วงแรก

          3. ระบบเวิร์กดี workD : Communication Platform (workD) จะเริ่มเปิดให้ใช้งานระบบอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 และบัญชีผู้ใช้งานที่ได้รับการโอนย้ายมายังระบบใหม่ในช่วงแรก จะต้องเข้าใช้งานโดย Login เข้าไปในระบบผ่านเว็บไซต์ https://workd.go.th เพื่อยืนยันตัวตนและระบบจะให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2565

          4. ความสามารถของระบบเวิร์กดี workD : Communication Platform (workD) เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบงานเดิมที่ใช้งานได้เพียงการรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยระบบเวิร์กดี workD มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ดังนี้
          4.1 เพิ่มพื้นที่เก็บเอกสารจากเดิม 2.5 GB เป็น 10 GB โดยใช้งานผ่านระบบเมล์ Outlook ของ Microsoft
          4.2 สามารถใช้งาน Personal Chat ได้
          4.3 สามารถเชื่อมโยงการประชุมออนไลน์ผ่าน Microsoft Team ได้
          4.4 สามารถจัดการกำหนดการ และบันทึกกิจกรรมลงบนปฏิทิน พร้อมกับแชร์ปฏิทินให้ทุกคนในหน่วยงานได้
          4.5 มีีระบบแชร์เอกสาร ให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถแชร์ไฟล์ข้อมูลร่วมกันผ่านโปรแกรม Microsoft Office 365 ออนไลน์ได้

          ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ใช้งานให้เป็นปัจจุบัน สำหรับผู้ใช้งานที่ยังไม่สามารถใช้งานในระบบใหม่ได้ ขอให้ยืนยันตัวตนเพื่อแจ้งความประสงค์ว่าจะใช้งานระบบนี้ต่อไป หรือต้องการเปิดบัญชีใช้งานใหม่ โดยลงทะเบียนผ่าน ระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยข้อมูลที่ได้กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ จะประสานกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้งานและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อไป