IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) (ก.พ.ร.)

  • 21 ธ.ค. 2565
  • 310

          วันที่ 21 ธันวาคม 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายอนุพงศ์ วีระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

          โดยการประชุมสัมมนาในครั้งนี้เป็นการชี้แจงงานบริการภาครัฐนำร่องที่พัฒนาในโครงการ นำเสนอภาพรวมของโครงการ และนำเสนอระบบต้นแบบ (Prototype) ในการรับคำขอหรือให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Web Service) ของงานบริการกลุ่มที่ 3 (กลุ่มงานอื่น ๆ) ซึ่งได้แก่ 1) ระบบรับข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน โดย สำนักงาน ก.พ.ร. 2) ระบบทะเบียนรายชื่อ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 3) ระบบยื่นความประสงค์เข้าฝึกอบรม จองสิทธิเข้าอบรมและรองรับการอบรมออนไลน์ โดยกรมหม่อนไหม 4) ระบบการจองเข้าพื้นที่ โดยกรมป่าไม้ 5) ระบบขอเอกสารรับรอง โดยกรมการปกครอง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ได้ร่วมกันศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยงาน และเพื่อขับเคลื่อนงานบริการภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป