IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ประชุมกองสารสนเทศฯ ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา กสท.

  • 17 ม.ค. 2566
  • 254

          วันที่ 17 มกราคม 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดประชุมกองสารสนเทศฯ ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา กสท. โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้
          1. กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ได้รับมอบหมายดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยรับผิดชอบข้อคำถาม O1, O2, O3, O5, O6, O7, O8, O9, O14, O15, O16, O17, O18, O30, และO33 ทั้งนี้ กสท. ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          2. ตัวชี้วัดของ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จำนวน 4 ตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย
              2.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
              2.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบแผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
              2.3 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบแจ้งเหตุทางทะเลและชายฝั่ง และเรื่องร้องเรียน
              2.4 ระดับความสำเร็จในหลักการมีทัศนคติที่ดี : ผ่านการสื่อสารที่ดี
          ทั้งนี้ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ได้ดำเนินการตามระดับคะแนนที่ 1-5 ครบทั้ง 4 ตัวชี้วัด

          3. กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ได้ถ่ายทอดและสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายการไม่รับ -ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ตามประกาศของกรม ทช. และได้รับมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) และรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

          4. ข้อสั้งการ อทช. มอบหมายให้ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ดำเนินการ จำนวน 4 เรื่องได้แก่
             4.1 แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนภัยแมงกะพรุนพิษและคลื่นย้อนกลับ
             4.2 แอพพลิเคชั่นระบบพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
             4.3 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
             4.4 โครงการแปลภาพดาวเทียมในพื้นทีป่าชายเลน

          5. เตรียมจัดฝึกอบรมประกาศข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้แก่ผู้ดูแลระบบ (Admin) ของกองกฎหมาย และกองป้องกันและปราบปราม ในวันที่ 24 มกราคม 2566