IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) (สำนักงาน ก.พ.ร.)

  • 18 ม.ค. 2566
  • 83

          วันที่ 18 มกราคม 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. พร้อมด้วยนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมี นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เป็นประธาน ในการนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม เลอ โลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

          สำหรับการประชุมได้ชี้แจงงานบริการภาครัฐนำร่องที่พัฒนาในโครงการ พร้อมนำเสนอภาพรวมโครงการ ข้อเสนอแนวทางและแผนการดำเนินงานในการปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) เพื่อรับคำขอหรือให้บริการในรูปแบบดิจิทัลได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน (24/7) ในแต่ละกลุ่มความพร้อมในรูปแบบ Web Service และนำเสนอระบบต้นแบบ (Prototype) ของหน่วยงานภาครัฐนำร่อง และการนำไปประยุกต์ใช้ ได้แก่
          งานบริการที่ 1 ระบบรับรองมาตรฐาน GAP ประมง
          งานบริการที่ 2 ระบบรับรองมาตรฐาน GAP พืช
          งานบริการที่ 3 การขอยื่นรับจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ซึ่งสละสิทธิ์
          งานบริการที่ 4 การขอความยินยอมหรืออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
          งานบริการที่ 5 ระบบ e-Sevice การบริหารจัดการสัตว์ป่าควบคุมในการรับแจ้งการครอบครองการขออนุญาตเพาะพันธ์ุ และขออนุญาตค้า
          งานบริการที่ 6 การอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธ์ุ (กรณีการขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์)
          งานบริการที่ 7 การอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (การขอรับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์)