IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ดาวเทียม THEOS-3 กับการพัฒนาประเทศ (GISTDA)

  • 19 ม.ค. 2566
  • 73

          วันที่ 19 มกราคม 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายกฤช โพธิ์ประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ดาวเทียม THEOS-3 กับการพัฒนาประเทศ (THEOS-3 Satellite and Thai Space Ecosystem Seminar) จัดโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ในการนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

          การประชุมในครั้งนี้เพื่อสอบถามหน่วยงานถึงความต้องการในการใช้งานความละเอียด วงรอบ ความถี่ โดย GISTDA จะนำข้อมูลไปประมวลผลและออกแบบดาวเทียม THEOS-3 รวมทั้งมีการนำผลการใช้งานมารวบรวม เพื่อออกแบบระบบให้ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยการนำ AIP (Actionable Intelligence Policy) มาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบตามขั้นตอนดังนี้
          1. เห็นสถานการณ์และมิติของปัญหา
          2. สนับสนุนข้อมูลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
          3. ประเมินวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยสถานการณ์ที่ต่างกัน
          4. ติดตามประเมินผลเพื่อปรับแผนการดำเนินงาน