IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558 และต้อนรับพนักงานราชการใหม่คนใหม่ พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 14 ก.ค. 2558
  • 810

วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ประชุมศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองแผนงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

1. ต้อนรับพนักงานราชการคนใหม่ นางณัฐณิชา ตุ้มทอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เดิมทำงานจ้างเหมาที่สถานีป่าชายเลนชุมพร สถานี 43

2. งานทุกเรื่องที่ศูนย์ดำเนินการ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเรียนรู้ สามารถอธิบายและขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ทราบและนำไปใช้ประโยชน์โดยทั่วกัน

3. บทบาทของศูนย์ฯ ที่ผ่านมา ถือว่าได้รับการยอมรับในระดับกรม และกระทรวง มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสร้างงานใหม่ๆ ดังนั้น ขอให้ทุกคนช่วยกันสร้างงานและพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ศูนย์มีการขยายงาน และมีระบบการจัดการกับงานใหม่

4. การมอบหมายงาน
 - 4.1 คุณจิตติมา รับผิดชอบงานข้อมูลภูมิสารสนเทศ งานเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ ข้อมูลสารสนเทศ เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ

 - 4.2 คุณสัญชัย และคุณณัฐสิทธิ์ ดูแลและพัฒนาระบบเครือข่ายของกรมฯ จัดทำฐานข้อมูลด้านที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทั้งหมด และดูแลห้องปฏิบัติการ ห้องซ่อม ห้องเก็บอุปกรณ์

 - 4.3 คุณอนุวัฒน์ และคุณศศิชา ดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ทช. ให้มีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานให้มากขึ้น
4.3 คุณจิราวรรณ ดูแลงานวิชาการ รายงาน OPPM นามสงเคราะห์ เกี่ยวกับเรา งานเผยแพร่ข้อมูล งาน Social Network ต่างๆ โดยให้เน้นพัฒนารูปแบบให้น่าสนใจและทันสมัย
 - 4.4 คุณณัฐพล ดูแลภาพรวมเว็บไซต์กรม KM ในระบบฐานข้อมูล และเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศฯ โดยให้ตรวจติดตามการใช้งานเป็นประจำ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบย่อยทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
 - 4.5 คุณณัฐณิชา ดูแลงานสารบรรณของศูนย์ฯ ใบสำคัญต่างๆ การตัดยอดงบประมาณในระบบของส่วนติดตามฯ และเบิกจ่ายงบประมาณสาธารณูปโภคต่างๆ

 - 4.6 คุณศุภชัย ดูแลงานสารบรรณของศูนย์ ควบคุมยอดเบิกใช้วัสดุสำนักงาน นำเข้าข้อมูล OPPM และข่าว Facebook เชื่อมโยงกับ AppMobile


5. การติดตั้ง Smart Board ในห้องปฏิบัติการสารสนเทศฯ เมื่อติดตั้งเสร็จให้แจ้ง CIO มาดู พร้อมทั้งนำโต๊ะกลม จัดโซนประชุมเล็กในห้องด้วย เพื่อรองรับการห้อง War Room ในอนาคต


6. การจัดจ้างในปี 2559 รวม 6 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำ TOR ได้แก่
 - 6.1 MA ระบบเครือข่าย มอบหมายคุณสัญชัย และคุณณัฐสิทธิ์ ปรับแก้ TOR ให้ครอบคลุมงานที่ยังติดค้างในปีก่อน และให้ได้เอกชนที่เป็นมืออาชีพ เน้นความร่วมมือกับบริษัทที่ดูแลให้พัฒนางานเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 - 6.2 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Firewall และคอมพิวเตอร์) มอบหมายคุณสัญชัย และคุณณัฐสิทธิ์ ปรับแก้ TOR ให้ได้เครื่องที่มีประสิทธิภาพ ยี่ห้อที่มีประกันที่ดี

 - 6.3 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต มอบหมายคุณสัญชัย และคุณณัฐสิทธิ์ ปรับแก้ TOR ให้ครอบคลุมงานที่ยังติดค้างในปีก่อน

 - 6.4 MA ระบบฐานข้อมูล มอบหมายคุณจิตติมา และคุณอนุวัฒน์ ปรับแก้ TOR ให้ครอบคลุมงานที่ยังติดค้างในปีก่อน และเพิ่มเนื้องานในระยะที่ 2 ด้วย

 - 6.5 MA ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มอบหมายคุณจิตติมา ปรับแก้ TOR ให้ครอบคลุมงานที่ยังติดค้างในปีก่อน

 - 6.6 MA โปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ มอบหมายคุณจิตติมา จัดทำ TOR เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม ArcGIS เดิมที่กรมมีอยู่

7. การอบรมของศูนย์สารสนเทศ ในวันที่ 24 / 27 / 28 กรกฎาคม 2558 และการประชุม KM ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลการอบรมให้เรียบร้อย ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในห้องอบรม

8. การจัดซื้อจัดจ้าง มอบหมายคุณศุภชัย ดูแลงานด้านจัดซื้อตามระบบใหม่ของกรมบัญชีกลาง


9. ในการดำเนินงานของศูนย์ฯ หากมีปัญหาให้พูดคุยกัน อย่าคิดเอง อย่าไปคุยนอกรอบ เอกสารทุกอย่างรายงานไว้ในเว็บไซต์ศูนย์ฯ ไม่ต้องแอบอัดเสียง ไม่ต้องไปฟังคนนอก เน้นการทำงานเป็นทีม อย่าให้มีความขัดแย้งใดๆ อีก