IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. จัดประชุมแนวทางการออกแบบโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับการแจ้งเตือนท่องเที่ยวทางทะเล ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom Meeting)

  • 19 ม.ค. 2566
  • 40

          วันที่ 19 มกราคม 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. พร้อมด้วยนายกฤช โพธิ์ประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมแนวทางการออกแบบโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับการแจ้งเตือนท่องเที่ยวทางทะเล ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom Meeting) ร่วมกับทีมบริษัท เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น. เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น ในการแจ้งเตือนภัยทางทะเล เบื้องต้นประกอบด้วย การแจ้งเตือนแมงกะพรุนพิษและคลื่นย้อนกลับ (Rip Currents) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบโมบายแอพพลิเคชั่น โดยทีมเชฟร่อนจะจัด Focus Groups เพื่อให้รูปแบบการใช้งานครอบคลุมผู้ใช้งานในแต่ละประเภท จากนั้นจึงจะนำมาจัดทำ TOR รวมกัน ทั้งนี้ ในส่วนของการขออนุมัติข้อเสนอด้าน ICT กสท. ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะสามารถจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป.