IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ พ.ศ. 2565

  • 23 ม.ค. 2566
  • 133

          วันที่ 23 มกราคม 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายอนุพงศ์ วีระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2565 จัดโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีอาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรดำเนินรายการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อนุกรรมการฯผู้ทรงคุณวุฒิ 24 จังหวัด อาจารย์มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีการนำเสนอ (ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2565 โดยมีหัวข้อดังนี้
          1. สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2565 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน และกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
          2. การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง (พื้นที่คุ้มครอง MSP ปะการังเทียม อบรมนักดำน้ำ วางทุ่น) และข้อมูลปัจจัยขับเคลื่อน สถานการณ์การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผลกระทบ การตอบสนองต่อสถานการณ์ และประเด็นปัญหา ปี พ.ศ. 2565 โดยนายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง และศ. สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์