IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2566 กสท. จัดอบรมการใช้งานเว็บไซต์ประกาศกฎหมายของกรม ทช. (สำหรับผู้ดูแลระบบ Admin)

  • 24 ม.ค. 2566
  • 474

          วันที่ 24 มกราคม 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดอบรมการใช้งานเว็บไซต์ประกาศกฎหมายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สำหรับผู้ดูแลระบบ Admin) โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่จากกองกฎหมาย (กกม.) พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นตามนโยบายของ อทช. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (www.dmcr.go.th/announcements/) เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบผลการดำเนินการการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่มีทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน