IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูล ทส. ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

  • 25 ม.ค. 2566
  • 220

          วันที่ 25 มกราคม 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. พร้อมด้วยนายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก DCIO เป็นผู้แทนกรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ICT ระดับกระทรวง) ครั้งที่ 1/2566 ระบบ VDO Conference (Zoom Meeting) ณ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

          โดยมีวาระเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในส่วนของกรม ทช. มีรวม 8 โครงการ ประกอบด้วย
          1. โครงการก่อสร้างพัฒนาเกาะมันในเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลจังหวัดระยอง 1 แห่ง  (สวพ/66)
          2. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวหาดทรายดำ 1 เดียวในสยาม จังหวัดตราด (กจช/66)
          3. โครงการเพิ่มศักยภาพระบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน Mangrove Information System (MgIS) (กปป/66)
          4. โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเล (กสท/66)
          5. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายกลาง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กสท/67)
          6. โครงการพัฒนาระบบถ่ายทอดสดการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบเรียลไทม์ (กสท/67)
          7. โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางและเตือนภัยด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กสท/67)
          8. โครงการระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำทะเล เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน (สวพ/67)

          ผลการประชุม ข้อเสนอโครงการของกรมฯ ผ่านการพิจารณาทั้ง 8 โครงการ ในส่วนของเอกสาร กสท ได้ส่งข้อเสนอโครงการไปยังกระทรวงเรียบร้อยแล้ว เพื่อรอการลงนามกำกับในข้อเสนอโครงการ ก่อนที่จะส่งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ นำไปจัดซื้อจัดจ้างในปี 2566 และประกอบการตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ต่อไป