IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมประชุมหารือโครงการ Field Information Support Tools for Maritime Operations (FIST) ที่ใช้ในการฝึก ศรชล.

  • 25 ม.ค. 2566
  • 246

          วันที่ 25 มกราคม 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. พร้อมด้วยนายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมหารือโครงการ Field Information Support Tools for Maritime Operations (FIST) ที่ใช้ในการฝึกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน ในการนี้มีพันเอกหญิง ดร.วันดี โตสุวรรณ นักวิจัยพิเศษศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมและคณะ พร้อมกันนี้นายรัชชัย พรพา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านป้องกันและปราบปราม นายไพรัตน์ สุทธิพล ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปราม พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

         สำหรับการประชุมในครั้งนี้พันเอกหญิง ดร.วันดี โตสุวรรณ และเจ้าหน้าที่ได้นำเสนอถึงการนำเทคโนโลยีของ FIST มาใช้ให้เข้ากับระบบข้อมูลการปฏิบัติการของ ศรชล. ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อให้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณากรอบแนวทางความร่วมมือ เพื่อนำระบบดังกล่าว มาช่วยพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อไป