IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำหรับผู้ประสานงานการตรวจสอบข่าวปลอมฯ (Anti Fake News Center: AFNC) (MDES)

  • 02 ก.พ. 2566
  • 192

          วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายอนุพงศ์ วีระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสำหรับผู้ประสานงานการตรวจสอบข่าวปลอม และสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center: AFNC) จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          โดยการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เป็นการรับฟังการบรรยายในหัวข้อ การยกระดับประสิทธิภาพการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อรับมือกับปัญหาข่าวปลอมในโลกดิจิทัล และหัวข้อ แนวทางการบูรณาการการดําเนินงานด้านนิติกรและการประสานงานกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสําหรับประสานงานการตรวจสอบข่าวปลอม และสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ประกอบด้วย กลุ่มข่าวผลิตภัณฑ์และสุขภาพ กลุ่มข่าวเศรษฐกิจ กลุ่มข่าวภัยพิบัติ กลุ่มข่าวนโยบายรัฐ และกลุ่มนิติกร เพื่อใช้เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ อำนวนความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่อยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป