IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนระบบแจ้งเตือนภัยแมงกะพรุนพิษผ่านระบบ Mobile Application ครั้งที่ 1/2566

  • 06 ก.พ. 2566
  • 166

          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายกฤช โพธิ์ประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนระบบแจ้งเตือนภัยแมงกะพรุนพิษผ่านระบบ Mobile Application ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในการนี้มีคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสนับสนุนการจัดทำระบบเตือนภัยแมงกะพรุนพิษ และร่วมกันกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการและขับเคลื่อนระบบแจ้งเตือนภัยแมงกะพรุนพิษผ่านทางระบบ Mobile Application ให้มีประสิทธิภาพ โดยแอปพลิเคชั่นจะต้องตอบสนองกับประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งคณะทำงานจะต้องกำหนดกรอบแนวทางเพิ่มเติมและมานำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป