IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมสัมมนา "แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับของประเทศ (กมธ.)

  • 07 ก.พ. 2566
  • 201

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. พร้อมด้วยนายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนา "แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับของประเทศ" ของคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.) โดยมีนายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐฯ เป็นประธาน ในการนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสัมมนา B1-2 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

          สำหรับหัวข้อการสัมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมโดรน ได้แก่
          1. การประยุกต์ใช้งานอากาศยานไร้คนขับ
          2. การพัฒนาอุตสาหกรรมโดรน
          3. การควบคุมและกำกับดูแลโดรน

          ทั้งนี้ในที่ประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับของประเทศ และสรุปประเด็นความคิดเห็น