IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ประชุมกองสารสนเทศฯ ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา กสท.

  • 08 ก.พ. 2566
  • 252

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดประชุมกองสารสนเทศฯ ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ รวม 14 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำหรับรายละเอียดการประชุมในครั้งนี้ มีรายละเอียดและการมอบหมายงานดังนี้
          1. กรม ทช. มอบให้ กสท. นำระบบข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีอยู่มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยมอบ สบข. จัดทำโครงการจ้าง (งบดำเนินงาน) เพื่อจะจัดทำในลักษณะของแผ่นประชาสัมพันธ์ขนาดประมาณ A5 และนำระบบสแกน QR Code เข้ามาใช้ในการนำเข้าสู่วิดีโอแสดงแนวทางการใช้งาน ประโยชน์ และข้อมูลจากระบบ Big Data ของกรม ประมาณไม่เกิน 2 นาที
          2. มอบ สบข. ประสานข้อมูลเพื่อปรับแก้รายละเอียดใน One Page รายการสรุปข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยให้ประสานข้อมูลเรือ ทช. เช่น ประเภทเรือ ชื่อเรือ สภาพเรือ ขนาด จำนวน และที่อยู่ ทั้งหมดของกรม  จำนวนปะการังเทียม ทุ่นกักขยะ ชายฝั่ง ส่วนป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล มีครบแล้ว โดยใช้ข้อมูลจากสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี 2564 (ฉบับล่าสุด) เป็นเกณฑ์
          3. งานจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เนื่องจากมีผู้เสนอรายเดียว จึงยกเลิกการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ได้นำเรียนรอง อทช. แล้ว ในส่วนงานนี้มอบ ผอ ส่วนบริหารทั่วไป ให้เร่งประสานส่วนพัสดุ สลก. เพื่อให้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ โดยเร็วเพื่อให้ได้ผู้รับจ้าง และเริ่มกระบวนงานได้ทันตามกำหนดต่อไป
          4. มอบ สบข. เพิ่มช่องประชาสัมพันธ์ (Application TikTok) บนเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเร่งงานพัฒนาในส่วนของการปรับโฉมหน้าเว็บไซต์กรม และ DMCR4Thai (mobile application) โดยไม่ให้เกินเมษายน 2566 
          5. การจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กรมมอบให้ กสท. ดำเนินการบนเว็บไซต์ของกรมนั้น ยังไม่มีการประสานมาจาก สลก. แต่ได้รวบรวมการปฏิบัติงานบนเว็บไซต์กรมที่ กสท. ได้เคยดำเนินการไว้ และส่งให้ สลก. ทราบแล้ว หากมีการประสานงานหรือ สลก. เพิ่มเติมข้อมูลมาก็สามารถดำเนินการให้ได้ตามระบบที่มีอยู่
          6. การดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ กสท ในปี 2566 มีรวม 4 เรื่อง มอบให้ สบค. เป็นผู้กำกับตัวชี้วัดและประสาน กพร. เพื่อรวบรวมข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานส่งภายในกำหนด (วันที่ 31 มีนาคม 2566)
          7. การพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเล ในระยะแรกจะแจ้งเตือนภัยจากแมงกะพรุนพิษและคลื่นย้อนกลับ โดยระบบจะประกอบด้วย web application , mobile application (iOS และ Android) ซึ่งได้รับการอนุมัติโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากคณะกรรมการบริหาร ทส. เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้รอการมอบหมายจากกรม ในการตั้งคณะกรรมการ TOR เพื่อจ้างพัฒนาระบบ วงเงิน 1.2 ล้านบาท
 
         8. การยกระดับการแสดงผลรายงานสถานการณ์และคลื่นลมทางทะเล ในระบบ e-Daily Report โดยให้นำผลการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเล มาเชื่อมโยง api เพื่อให้สามารถแสดงผลการแจ้งเตือนภัยใน One Page รายงานสถานการณ์และคลื่นลมทางทะเลประจำวันได้อีกทางหนึ่งด้วย