IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • 14 ก.พ. 2566
  • 252

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนางสาวเพชรจิรา อินรัสพงษ์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมรับฟังคำบรรยายมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมควบคุมมลพิษ โดยมีนายพงษ์พันธุ์ กิจไพบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการและประสานราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 40 ท่าน เข้าร่วมอบรมรับฟังคำบรรยาย ณ กรมควบคุมมลพิษ

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสังกัด ทช. สามารถนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางและขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการขยะพลาสติกและยกระดับ การจัดการให้สอดรับกับสภาพปัญหา นโยบายและแผนของประเทศให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกในสำนักงาน โดยนายบัญชาการ วินัยพานิช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และคณะวิทยากรจากกรมควบคุมมลพิษ เป็นวิทยากร บรรยายในครั้งนี้