IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. จัดประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูล ทช. ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

  • 14 ก.พ. 2566
  • 251

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (DCIO) เป็นประธาน ในการนี้มีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) กรรมการและเลขาฯ เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม และมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในฐานะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมฯ เข้าร่วมประชุมผ่าน VDO Conference ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบข้อเสนอตามโครงการฯ ที่นำเสนอดังกล่าวฯ แล้ว โดย กรม ทช. จะรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอในระดับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการพิจารณาต่อไป

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้คณะกรรมการและเลขานุการ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา และร่วมกันพิจารณาวาระการประชุมดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา รวม 3 เรื่อง ได้แก่
          1. ข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 2 โครงการ (งบประมาณเหลือจ่าย)
          2. ข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 โครงการ (งบประมาณประจำปี)

          รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2566 มีเรื่องเพื่อทราบและเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา 6 โครงการ ประกอบด้วย
 >> 1. ข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จำนวน 2 โครงการ 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล กอท. 98,900 บาท
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร สลก. 51,600 บาท

>> 2. ข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำนวน 4 โครงการ

1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงานด้านป้องกันและปราบปรามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กปป. 3,300,000 บาท
2. โครงการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลและการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ กอช. 1,617,500 บาท 
3. โครงการพัฒนาระบบการติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสัณฐานชายฝั่งในพื้นที่วิกฤต กอช. 20,000,000 บาท
4. โครงการพัฒนาระบบบริหารชุมชนชายฝั่งด้วย Web Application และ Mobile Application  กจช. 5,516,600 บาท

>> วาระการประชุมคณะกรรมการ ICT