IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกำกับธรรมาภิบาลข้อมูล ทส. ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

  • 17 ก.พ. 2566
  • 211

          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. นายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายกฤช โพธิ์ประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) ให้เป็นผู้แทนกรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกำกับธรรมาภิบาลข้อมูล ทส. ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom Meeting) ณ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมในครั้งนี้อีก 4 โครงการ ประกอบด้วย 
          1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงานด้านป้องกันและปราบปรามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วงเงิน 3,516,600 บาท (กปป.)
          2. โครงการขับเคลื่อน Environmental Check List สำหรับสิ่งก่อสร้างริมทะเล เพื่อป้องกันผลกระทบต่อชายฝั่ง วงเงิน 1,617,500 บาท (กอช.)
          3. โครงการพัฒนาระบบการติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสัณฐานชายฝั่งในพื้นที่วิกฤต วงเงิน 20,000,000 บาท (กอช.)
          4. โครงการพัฒนาระบบบริหารชุมชนชายฝั่งด้วย Web Application และ Mobile Application วงเงิน 5,516,600 บาท (กจช.)

          ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบทั้ง 4 โครงการ โดยมีข้อสังเกตุเฉพาะในโครงการที่ 3 กรณีที่อาจไม่ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อ Drone และให้จัดทำใบเสนอราคาใหม่เฉพาะรายการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น จากนั้นให้นำส่งข้อเสนอโครงการทั้ง 4 โครงการที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ทส. เพื่อนำเข้าวาระเพื่อพิจารณาในคณะกรรมการบริหารฯ ระดับกระทรวงต่อไป