IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

อบรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นภายใต้โครงการอพ.สธ

  • 20 ก.ค. 2558
  • 497

 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน จัดอบรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กองแผนงาน โดยมีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานต่างๆ รวม 15 คน

สำหรับวิทยากรได้รับเกียรติจากนางสาวจรัสศรี อ๋างตันญา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้.