IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริม และเสริมสร้างการขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรม ทช. ครั้งที่ 1/2566

  • 27 ก.พ. 2566
  • 192

          วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายอนุพงศ์ วีระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายณัฐพล บุญยืน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานส่งเสริม และเสริมสร้างการขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) เป็นประธาน ในการนี้มี นายทนุวงศ์ แสงเทียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม เลขานุการกรม พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1-10 (สทช. 1-10) ตลอดจนคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          การประชุมในครั้งนี้ เพื่อทราบถึงคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 263/2566 ในการแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมฯ โดยกรม ทช. ได้แต่งตั้งให้ รรท.อทช. เป็นประธานคณะทำงาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด เป็นคณะทำงาน ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) พร้อมทั้งร่วมพิจารณาร่างแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของกรมฯ เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด อีกด้วย