IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงเส้นแนวชายฝั่งประเทศไทย จัดโดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

  • 01 มี.ค. 2566
  • 186

          วันที่ 1 มีนาคม 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. และนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงเส้นแนวชายฝั่งประเทศไทย จัดโดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยมีดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 30 คน เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม Eco Cozy Beachfront Resort อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

          สำหรับการจัดสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดทำและปรับปรุงเส้นแนวชายฝั่งประเทศไทย และจัดทำคำนิยามภายใต้กรอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการแก้ไขปัญหาการกัดเชาะชายฝั่งแบบบูรณาการ รวมถึงซักถามข้อสงสัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และระดมความคิดในการปรับปรุงเส้นแนวชายฝั่งประเทศไทย และการกำหนดคำนิยามฯ ทั้งนี้จัดขึ้นใน