IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูล ทส. ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

  • 03 มี.ค. 2566
  • 316

          วันที่ 3 มีนาคม 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. และนายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (DCIO) ให้เป็นผู้แทนกรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) จากห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน ชั้น 14
อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มายังกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

          โดยกรมมีข้อเสนอโครงการรวม 4 โครงการ วงเงินรวม 30.6 ล้านบาท โดยเป็นงบด้านคอมพิวเตอร์ 25 ล้านบาท ประกอบด้วย
          1. โครงการจัดหาครูภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงานด้านป้องกันและปราบปรามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กปป.) 
          2. โครงการขับเคลื่อน Environmental.Check. List สำหรับสิ่ก่อสร้างริมทะเล (กอช.)
          3. โครงการพัฒนาระบบการติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสัญฐานชายฝั่งในพื้นที่วิกฤต (กอช.)
          4. โครงการพัฒนาระบนบริหารชุมชนชายฝั่งด้วย Web. Application และ Mobile. Application (กจช.)