IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Content Accessibility Guidelines) (สดช.)

  • 13 มี.ค. 2566
  • 264

          วันที่ 13 มีนาคม 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายกฤช โพธิ์ประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายธีรวัฒน์ ธาราวัชรศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Content Accessibility Guidelines) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมรัชดาภิเษก ชั้น 2 โรงแรม เดอะบาซ่าร์ แบงค็อก กรุงเทพมหานคร

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) เพื่อส่งเสริมให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ได้ตระหนักถึงปัญหา อุปสรรคในการเข้าถึงเว็บไซต์ของกลุ่มคนพิการที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ และทราบถึงแนวทางการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดเบื้องต้นของ World Wide Web Consortium (W3C)